wspolniedlaknurowa.pl

Polityka prywatności

1. Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla nas niezwykle ważna. Dokładamy starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.

2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.

3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora tych danych, a także informuje o używaniu plików cookies.

4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Komitet Wyborczy Wyborców WSPÓLNIE DLA KNUROWA z siedzibą przy: ul. Sienkiewicza 29B/39 w Knurowie, wpisany do rejestru komitetów wyborczych Państwowej Komisji Wyborczej (zwany dalej: „Administratorem”). Adres poczty elektronicznej: kontakt@wspolniedlaknurowa.pl.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 • odpowiedzi na pytania przesłane przez Użytkowników za pośrednictwem dostępnego formularza kontaktowego;
 • analizy zachowania Użytkowników na stronie internetowej (w celach statystycznych oraz poprawy użyteczności strony internetowej);

2. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością.

3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych (wyłącznie w zakresie promocji komitetu wyborczego oraz jego kandydatów w wyborach samorządowych)/

III. Rodzaj danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do przesłania formularza:

 • imię (lub imię i nazwisko),
 • adres e-mail (umożliwiający przesłanie odpowiedzi).

2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w formie anonimowej wyłączenie do celów statystycznych:

 • lokalizacja Użytkownika,
 • kategoria urządzenia,
 • rodzaj i nazwa przeglądarki internetowej,
 • rozdzielczość ekranu,
 • informacja o czasie sesji na stronie oraz odwiedzonych adresach url.

IV. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO”.

2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

V. Prawa przysługujące użytkownikowi

1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności.

4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

5. Użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez administratora danych osobowych Użytkownika, jak również jedynie w ograniczonym zakresie np. co do przetwarzania danych w konkretnie wskazanym celu. Sprzeciw nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

6. W/w żądania należy skierować pisemnie na adres Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@wspolniedlaknurowa.pl

7. Administrator informuje Użytkownika o podjętych działaniach, przed upływem 14 dni od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.

2. Ponadto, administrator może zachować informacje archiwalne, dotyczące wykonanych akcji na stronie internetowej, gdyż ich przechowywanie ma charakter anonimowy i służy jedynie celom statystycznym (nie można wskazać, które dane statystyczne dotyczą konkretnego Użytkownika).

3. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, między Użytkownikiem i Administratorem, dane osobowe Użytkownika są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bądź też zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania tych danych.

VII. Powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom

1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Administratorem jedynie w zakresie na który Użytkownik wyraził zgodę.

2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

3. Dane osobowe Użytkowników strony internetowej nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

VIII. Pliki cookies

1. Strona internetowa używa plików cookies (ciasteczka) do zbierania informacji o dostępie Użytkownika do strony internetowej (np. za pomocą komputera lub smartfonu) oraz jego preferencjach. Są one wykorzystywane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania strony internetowej do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

2. Pliki cookies to fragmenty informacji, które zawierają unikalny kod referencyjny, który strona internetowa przesyła na urządzenie Użytkownika, w celu przechowywania, a czasem śledzenia informacji, dotyczących używanego urządzenia. Zwykle nie pozwalają one zidentyfikować osoby Użytkownika. Ich głównym zadaniem jest lepsze dopasowanie strony internetowej do Użytkownika.

3. Niektóre z plików cookies, występujące na stronie internetowej, są dostępne tylko przez czas trwania danej sesji internetowej i wygasają po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies służą do zapamiętywania Użytkownika, który po powrocie na stronę internetową, jest na niej rozpoznawany. Są one wówczas zachowywane przed dłuższy czas.

4. Pliki cookies używane na niniejszej stronie internetowej to:

 • Analityka internetowa (Piwik PRO)
 • Marketing (Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, Tik-Tok Ads)
 • Dostęp do materiałów wideo (Cloudflare Inc.)
 • Pliki cookies funkcjonalne (niezbędne do działania strony) – m.in. odpowiadające za dopasowanie do rozdzielczości ekranu, przesyłanie formularzy kontaktowych, narzędzia związane z dostępnością.

5. Wszystkie pliki cookies występujące na stronie internetowej, są ustalane przez administratora.

6. Wszystkie pliki cookies, używane przez niniejszą stronę internetową, są zgodne z obowiązującym prawem Unii Europejskiej.

7. Większość Użytkowników i niektórych przeglądarek mobilnych automatycznie akceptuje pliki cookies. Jeżeli Użytkownik nie zmieni ustawień, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia.

8. Użytkownik może zmienić preferencje, dotyczące akceptacji plików cookies lub zmienić przeglądarkę, aby móc otrzymać za każdym razem stosowne powiadomienie, gdy funkcja cookies jest ustawiona. Aby zmienić ustawienia akceptacji cookies, należy dostosować ustawienia w przeglądarce lub skorzystać z narzędzia dostępnego w ramach strony internetowej.

9. Warto pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookies może uniemożliwić pełne korzystanie ze strony internetowej.

10. Pliki cookies będą wykorzystywane do niezbędnego zarządzania sesją, w tym:

 • Tworzenia specjalnej sesji logowania dla Użytkownika strony internetowej, aby strona zapamiętała, że Użytkownik jest zalogowany, a jego żądania były dostarczane w sposób skuteczny, bezpieczny i spójny.
 • Rozpoznawania Użytkownika, który już wcześniej odwiedził stronę internetową, co pozwala na identyfikację liczby unikalnych użytkowników, którzy skorzystali z serwisu i pozwala upewnić się co do wystarczającej pojemności serwisu dla liczby nowych użytkowników.
 • Rejestrowania informacji z urządzenia Użytkownika do celów statystycznych (w tym rodzaj używanej przeglądarki, kategoria urządzenia), a także w diagnozowania problemów.
 • Dostosowywania elementów układu szaty graficznej lub zawartości strony internetowej.
 • Zbierania informacji statystycznych o tym, jak Użytkownik korzysta ze strony, w celu możliwości ulepszania witryny i stwierdzenia, które zakresy strony internetowej są najbardziej popularne dla Użytkowników.