Wspólnie dla Knurowa

Program wyborczy

Knurów - osiedle domków jednorodzinnych w rejonie ul. 26 stycznia

Wspólnie dla Knurowa to nie tylko slogan, ale przede wszystkim realny plan jaki chcemy zrealizować w najbliższych latach. Nasze priorytety nastawione są na konsekwentny rozwój miasta, podążanie za nowymi trendami, ale również poprawę komfortu obecnych i przyszłych mieszkańców.

Dlatego w programie, który prezentujemy są zarówno szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, ulice, miejsca rekreacji czy też niezbędna infrastruktura. Nie mogło też zabraknąć miejsc dla biznesu oraz budownictwa mieszkaniowego. Ważne są dla nas środowisko, transformacja terenów pogórniczych oraz zrównoważony rozwój.

Ale najważniejsi są ludzie! Zadbajmy razem o to, by w Knurowie żyło nam się dobrze.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego

Wspieranie realizacji nowoczesnych inwestycji mieszkaniowych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe.

Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną w rejonie ul. Rakoniewskiego, tzw. osiedle „Przy Lesie”.

Modernizacja i rewitalizacja komunalnych zasobów mieszkaniowych, tj. budynki przy ul. Prusa, Dworcowej, Janty, Mickiewicza, Poniatowskiego, Koziełka, Kościuszki.

Knurów - Familok przy ulicy Dworcowej

Podnoszenie funkcjonalności i witalności przestrzeni publicznych

Kreowanie zielonych przestrzeni poprawiających estetykę miasta, poprzez nasadzanie drzew, kwitnących rabat oraz łąk kwietnych.

Integracja zielonej infrastruktury z krajobrazem miejskim, sprzyjający mieszkańcom, m.in.:

 • modernizacja parku NOT i parku przy ul. Lignozy w Szczygłowicach (m.in. wodny plac zabaw, pumptrack),
 • plac zabaw w Krywałdzie,
 • zagospodarowanie terenów w rejonie tężni i MSP 9,
 • modernizacja skweru przy ul. Dworcowej od nr 2 do 10.

Rekultywacja terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego na cele rekreacyjne i potrzeby zbiornika retencyjnego.

Podjęcie rozmów z PKP w celu przejęcia dworca kolejowego.

Transformacja terenów pogórniczych w rejonie Szybu Foch.

Knurów - Tężnia solankowa w parku przy ulicy Ułanów

Ekologia i środowisko

Poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie wymiany źródeł ciepła, ograniczającej niską emisję oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej.

Budowa kanalizacji sanitarnej, m.in. na Farskich Polach.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Udział Gminy w powstaniu HUB Energii, w rejonie szybu Foch, mającego na celu wykorzystanie efektywności systemu energetycznego KWK Knurów-Szczygłowice na potrzeby zasilania miasta.

Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi z udziałem rozwiązań opartych na naturze.

Współpraca z sektorem górnictwa w zakresie eksploatacji i likwidacji występujących szkód.

Poprawa bezpieczeństwa i drożności ruchu drogowego, transportu oraz bezpieczeństwa pieszych

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej:

 • Kontynuacja budowy obwodnicy od ronda Cztery Pory Roku do ul. Rakoniewskiego.
 • Etapowa budowa drogi lokalnej – połączenie ul. Dworcowej z ul. Koziełka.
 • Przebudowa dróg wraz z organizacją nowych miejsc postojowych:
  – ul. 26 Stycznia, ul. Ułanów z ul. Sikorskiego,
  – ul. Mieszka I, ul. Tęczowej, ul. Różanej, bocznej ul. Jęczmiennej,
  – bocznej ul. Pocztowej, ul. Poniatowskiego, ul. Słoniny, ul. Kościuszki, ul. Floriana, ul. Akacjowej, ul. Polnej – Wzgórze, ul. Wyspiańskiego, bocznej ul. Koziełka,
  – ul. Słonecznej, ul. Bojowej, ul. Szkolnej, ul. Ściegiennego, ul. Starowiejskiej.
 • Realizacja inwestycji wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich oraz Zarządem Dróg Powiatowych, polegająca na przebudowie:
  – ul. Dworcowej,
  – skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Wilsona,
  – ul. Szpitalnej na odcinku od ul. Batorego do ul. Niepodległości,
  – ul. 1 Maja od ul. Aleja Lipowa w stronę Gliwic.

Rozbudowa ścieżek rowerowych, np. budowa ścieżki wzdłuż ul. Szpitalnej do tzw. Mysiej Góry.

Wprowadzenie systemu wypożyczalni roweru metropolitalnego.

Atrakcyjność i konkurencyjność inwestycyjna miasta

Dalsze uzbrojenie i aktywizacja terenów inwestycyjnych.

Pozyskanie nowych inwestorów – tworzenie nowych miejsc pracy w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Wsparcie osób chcących założyć działalność gospodarczą.

Cykliczne spotkania i szkolenia z przedsiębiorcami z zakresu zarządzania i marketingu, celem wymiany wiedzy biznesowej, w ramach współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową i Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Knurów - budowa fabryki Fortaco na terenie strefy ekonomicznej

Bezpieczeństwo publiczne

Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych, przebudowa i budowa nowych chodników.

Likwidacja barier architektonicznych.

Rozbudowa monitoringu miejskiego.

Wdrażanie nowych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Budowa zaplecza socjalno-technicznego dla OSP Szczygłowice.

Knurów - Strażacy OSP Szczygłowice

Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa

Wdrożenie „Karty Mieszkańca”.

Konsultacje z mieszkańcami.

Angażowanie mieszkańców w realizację Budżetu Obywatelskiego.

Promocja talentów i osiągnięć mieszkańców.

Promowanie liderów społeczności lokalnej.

Włączanie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych.

Podnoszenie dostępności usług publicznych dla mieszkańców.

Pomoc społeczna

Dostępność usług i realizacja programów wspierających rodziny, seniorów i osoby niepełnosprawne:

 • Ogólnopolska Karta Seniora,
 • Koperta Życia,
 • Korpus Wsparcia Seniorów,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • Rodzina 3+,
 • Senior +,
 • Centrum Wsparcia Inicjatyw Społecznych,
 • Pomoc sąsiedzka.

Organizacja Senioraliów – wydarzenie plenerowe integrujące środowiska seniorskie.

Sport i kultura

Wzmocnienie potencjału sektora kultury i sportu, poprzez:

 • Dalszą modernizację obiektów kulturalno-sportowych, m.in. modernizacja piłkarskiego stadionu miejskiego, obiektu dla zespołów rockowych „Hard Rock” w MSP 9, Sztukaterii.
 • Organizacja atrakcyjnych wydarzeń kulturalno-sportowych.
 • Zwiększenie środków finansowych na wsparcie organizacji pozarządowych.
Knurów - stadion miejski przy ulicy Dworcowej

Edukacja

Zwiększenie miejsc opieki żłobkowej.

Kontynuacja remontów placówek oświatowych,
m.in. remont generalny MSP-9.

Rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych dla szkół i przedszkoli.

Modernizacja szkolnych terenów sportowo-rekreacyjnych, m.in. budowa boiska sportowego w MSP 2.

Zwiększenie pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów.

Tworzenie nowoczesnych pracowni szkolnych, stref relaksu i wyciszenia dla uczniów.

Przeznaczenie większych środków finansowych na dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Knurów - Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Szczygłowicach